Download algemene voorwaarden

Cloxstar - Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cloxstar.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Cloxstar zijn overeengekomen. 

1.4 Indien (een) bepaling(en) van de voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven, Cloxstar en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking in acht genomen worden. 

1.5 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Cloxstar zijn vrijblijvend en Cloxstar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Cloxstar, nadat het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van www.cloxstar.com heeft plaatsgevonden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Cloxstar de orderbevestiging aan de koper verzendt.

2.3 Cloxstar is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

2.4 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cloxstar dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

2.5 In geval een artikel nog niet op voorraad is en er bestellingen voor dat artikel verzameld worden is Cloxstar nog niet verplicht dit artikel te leveren, de artikelen worden uitgeleverd zodra het op voorraad komt.

2.6 Koper en Cloxstar komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan.

2.7 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
Een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is, het artikelnummer, en het aantal door de klant gekochte producten.
De prijs van het product in euro's.
Het ordernummer van de overeenkomst.
Het e-mailadres van Cloxstar, waar de klant met vragen over de bestelling terecht kan.

3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Cloxstar accepteert de volgende betalingsmethoden:
- overschrijving via bank-/of girorekening
- betaling via iDeal
- betaling via PayPal
- betaling via creditcard (VISA / MASTERCARD / MAESTRO)
- betaling via Bancontact (MisterCash)
- betaling via in3 (achteraf betalen in 3 delen)


3.3 Cloxstar biedt voor Nederlandse klanten de betaaloptie betaling achteraf aan via Billink®. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door CLOXSTAR overgedragen aan Billink en gelden de betalingsvoorwaarden van Billink welke zijn in te zien op de website van Billink onder deze link: http://www.billink.nl

4. Levering / Leveringstermijnen 
4.1 De leveringstermijn van het artikel (indien op voorraad) bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan mogelijk is.

4.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 

4.3 Levering van de artikelen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de artikelen gereed zijn voor verzending aan de klant.

5. Herroepingsrecht
5.1 Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen is de klant verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 

5.2 De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen (dit geldt niet voor custom made hangers en/of designs) vanaf de dag dat de bestelling is geleverd of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De klant dient het artikel daarna binnen 14 dagen retour te sturen. Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Cloxstar te melden. De klant dient het artikel te sturen naar een door Cloxstar vastgesteld retouradres. De rechtstreekse kosten voor het retourzenden zijn voor rekening van de klant.

5.3 Cloxstar behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Cloxstar of de leverancier van het artikel) is beschadigd. 

5.4 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Cloxstar schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Cloxstar de klant hiervan in kennis stellen. Cloxstar heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.  

5.5 De aankoopsom van het door de klant geretourneerde deel van de bestelling zal aan de klant worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet terugbetaald. 

5.6 Vorderingen en verweren, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een half jaar na ontvangst door de klant.
 
5.7 Producten die in de aanbieding hebben gestaan op het moment dat klant een bestelling heeft geplaatst, kunnen enkel geruild worden en geldt de 14-dagen-geld-terug-garantie niet.

5.8 U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van reden het product te retourneren met uitzondering van oormode die om hygiënische redenen niet zal worden geaccepteerd. Indien u het artikel (oorbellen) wil bekijken, kunnen wij de oorbellen voor u verzegelen op aanvraag. Let op! Oorbellen kunnen verzegeld worden (op aanvraag) zodra deze geopend is kunt u de oorbellen niet meer ruilen.

6. Bestellingen / Communicatie
6.1 In het geval van misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Cloxstar, dan wel tussen Cloxstar en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Cloxstar, is Cloxstar niet aansprakelijk.

7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cloxstar om in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cloxstar gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cloxstar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

7.3 Cloxstar heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

8. Risico
8.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Cloxstar. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Cloxstar kunnen worden uitgesloten.

9. Garanties
9.1 Voor de door Cloxstar geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Cloxstar vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. 

9.2 Op de door Cloxstar geleverde producten bestaat een garantie van minimaal 3 en maximaal 12 maanden vanaf aankoopdatum tegen fabrieksfouten, tenzij anders vermeld. Hiervan is uitgesloten: kroon, glas, slot, kast, bewegende delen, uitvallen van steentjes/diamanten, band en ondeskundig gebruik. Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over de betaalde originele factuur die bij de bestelling wordt meegeleverd. 

9.3 Producten met 12 maanden garantie staan duidelijk vermeld bij het desbetreffende productspecificatie. In alle andere gevallen is de garantie dan vastgesteld tot maximaal 3 maanden. 

9.4 Om hygiënische redenen kunnen oorbellen en grillz niet geretourneerd of geruild worden, tenzij deze nog onverpakt zijn. 

9.5 Swarovski Casio G-Shock horloges zijn custom made horloges en mogen niet in aanraking komen met water, hiermee wordt verstaan douchen, zwemmen, afwassen etc. De garantie voor het horloge vervalt voor de klant als het horloge in aanraking is geweest met water.

10. Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Cloxstar serieus in behandeling worden genomen. 

10.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Cloxstar binnen veertien (14) dagen.

10.3 Cloxstar zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Cloxstar zal de klant hierover berichten.

11. Klantenservice
11.1 Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden vindt plaats via:
www.cloxstar.com
Cloxstar
Postbus 42
5600 AA Eindhoven

12. Rechten
12.1 Indien u aan Cloxstar schriftelijk opgave doet van een afleveradres, is Cloxstar gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Cloxstar schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

12.2 Wanneer door Cloxstar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Cloxstar deze voorwaarden soepel toepast. 

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cloxstar in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cloxstar vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

12.4 Cloxstar is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

12.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

12.7 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Copyright © 2020 Cloxstar.com. Alle rechten voorbehouden.